ต้นไม้ใหญ่บังหน้าบ้าน ฮวงจุ้ย ดีหรือไม่

ในศาสตร์ฮวงจุ้ย  การปลูกไม้ยืนต้น  มีผลดีและผลเสียเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทำเลและตำแหน่งของการปลูก ว่าปลูกในตำแหน่งที่เป็นมงคลหรือเป็นตำแหน่งต้องห้าม  ในบทความฉบับนี้ ผมจะขอพูดเฉพาะในกรณีที่ปลูกไม้ยืนต้น ตรงกับ แนวประตูหน้าบ้าน  ซึ่งเป็นประตูหลัก...

บ้านซอยตัน ฮวงจุ้ย ดีหรือไม่

ในศาสตร์ฮวงจุ้ย  ได้มีการพูดถึงหลักและวิธีในการเลือกหาตำแหน่ง ทำเลที่ตั้งที่ดี  สำหรับบ้านพักอาศัย ที่ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งในด้านการเงินเอาไว้  และยังพูดถึงตำแหน่งอัปมงคลของบ้าน ที่จะส่งผลให้คนผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ...

ซื้อบ้านร่วมกู้ 3 คน เวลาโอนสิทธิ์ต้องการโอนให้คนเดียวต้องทำอย่างไร มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

เข้าใจว่าได้ร่วมกันซื้อและลงชื่อเจ้าของที่ดินไว้ 3 คน หากต้องการให้มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนคนเดียวก้ต้องให้อีก 2 คนจดทะเบียนโอนให้(ขายหรือให้แล้วแต่กรณี)ในการโอนจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมิน 2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย...

พื้นที่ใต้แนวสายไฟฟ้แรงสูง นำมาเป็นพื้นที่ส่วนกลาง หรือสาธารณูปโภค ได้หรือไม่

สวนสาธารณะ ซึ่งจะต้องจัดทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่จำหน่ายในแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน นำไปอยู่ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้เนื่องจากไม่มีความเหมาะสม ส่วนบ่อหน่วงนำก็สามารถจัดทำได้ หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000 บริษัท...

การซื้อ-ถือครองที่ดินหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ทำได้ไหม

กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว ขอซื้อที่ดินหากสอบสวนแล้ว ผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมด เป็นส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่เป็นสินสมรส...

สัญญารับจำนองห้องชุด มีขั้นตอนและเอกสารประกอบอะไรบ้าง และตีราคาอย่างไร

1.เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจำนอง กรณีบุคคลธรรมดา 1. โฉนด 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ใบยินยอมคู่สมรส, ทะเบียนสมรส(กรณีมีคู่สมรส) 4. ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า) กรณีนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) 1. โฉนด 2. หนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล 3. ข้อบังคับของนิติบุคคล 4....