ค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดิน จะขอทราบได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ท่านสามารถไปขอตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000 บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000...

พ่อแอบขายที่ดินโดยที่ดินอันเป็นของสินสมรส ลูกๆมีสิทธิฟ้องพ่อได้หรือไม่

เข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสของพ่อและแม่ที่ลงชื่อพ่อไว้เพียงคนเดียว เมื่อแม่เสียชีวิตสินสมรสก็จะสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะกรรมสิทธิ์รวมและทรัพย์สินในส่วนของแม่ย่อมตกได้แก่ทายาทโดยธรรม (เมื่อปรากฎว่าแม่มิได้ทำพินัยกรรมไว้)...

หญิงไทยเคยสมรสกับต่างชาติแต่เสียชีวิตแล้วต้องการซื้อบ้านในไทย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3.ทะเบียนสมรส 4. มรณบัตรของสามี เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฏกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ได้แก่ ก. การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทำโดย (1)...

ขั้นตอนการซื้อขายที่ดินนั้นต้องทำอย่างไรบ้างและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ในการจะซื้อที่ดินนั้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบว่าที่ดินที่จะซื้อขายนั้นมีหลักฐานเอกสารสิทธิใด เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และควรติดต่อซื้อขายกับเจ้าของที่ดินโดยตรง สำหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ  ไม่สามารถจดทะเบียนซื้อขายได้ตามประมวลกฏหมายที่ดิน...

ที่ดินได้มาโดยมรดกกับคำว่า ที่ดินได้มาโดยยกให้ต่างกันอย่างไร

การจดทะเบียนประเภทให้ที่ดิน (ยกที่ดินให้) ขณะจดทะเบียนให้ผู้ให้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินยังมีชีวิตอยู่ ส่วนการจดทะเบียนประเภทโอนมรดกที่ดิน เป็นกรณีทายาทขอรับมรดกที่ดิน เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิตแล้ว หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประเสริฐ โทร 080...

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการปล่อยห้องที่ขายไม่ได้ให้เช่า ทำได้หรือไม่

เจ้าของโครงการที่มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดถือเป็นเจ้าของร่วม มีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ดังนั้น เจ้าของโครงการที่ยังเป็นเจ้าของห้องชุดจึงมีสิทธินำห้องชุดออกให้เช่าเป็นรายปีได้ หากท่าน...