ค่าไฟฟ้าหักบัญชีธนาคาร

จ่ายค่าไฟฟ้า หักบัญชีธนาคาร ไม่ยากอย่างที่คิด ดาว์นโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (เอาตัวจริงไปด้วย ครับ) ติดต่อธนาคาร กรอกแบบให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน...

การโอนที่ดินให้ผู้เยาว์ ผู้เยาว์ต้องอายุเท่าไหร่  และเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร

การโอนที่ดินให้ผู้เยาว์ ตามกฎหมาย เมื่อทารกเกิดมาแล้วมีสภาพเป็นบุคคลก็ย่อมเป็นผู้รับโอนได้  และต้องอยุ่ใต้อำนาจปกครองบิดามาดา (ม. 15 และ 1566 แห่งประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์) ในการจดทะเบียนให้ที่ดินแก่ผู้เยาว์  จึงต้องให้บิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองทำการรับโอนแทน ...

รับมรดก ซึ่งไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่มีผู้จัดการมรดก ต้องดำเนินการอย่างไร ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

วิธีดำเนินการ ในการขอรับมรดกของมารดาให้ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกนำหลักฐานหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หลักฐานที่แสดงว่าเจ้ามรดกถึงแก่กรรม และหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดก เช่น มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว สูติบัตร หลักฐานการสมรส ฯลฯ...

จำนอง กับ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร

“จำนอง”  คือ  สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง  เรียกว่า  ผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้  โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง ส่วน “ขายฝาก” คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ...

ปลอมแปลงเอกสาร – จำนองที่ดิน

(อ้างถึง – ถามตอบ จากสภาทนายความ http://www.lawyerscouncil.or.th) ถาม – พ่อเอาที่ดินให้ญาติไปจำนอง 5 แสนบาทที่บริษัท ก ต่อมาญาติเอาบริษัท ข มาไถ่ถอนจากบริษัท ก จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยญาติปลอมแปลงเอกสารมอบอำนาจของพ่อ รู้ตัวอีกทีมีจดหมายทวงหนี้มาที่บ้าน...

หนังสือมอบอำนาจ สำหรับติดต่อกรมที่ดิน หนังสือมอบอำนาจโอนที่ดิน

การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเองการมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น...