ที่สาธารณะประโยชน์

“ที่สาธารณประโยชน์” หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์...

หน่วยงาน จดทะเบียนที่ดินกลาง

รู้จัก หน่วยงานจดทะเบียนที่ดินกลาง งานจดทะเบียนที่ดินกลาง มีภารกิจหน้าที่อะไรบ้าง และสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้าง? รับ คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีโฉนด ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส. 3 ข.)...

ช่างรังวัดเอกชน

ช่างรังวัดเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 19 โดยมี หลักเกณฑ์สำคัญ คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในขณะนั้น (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น...

สำนักงานช่างรังวัดเอกชน           ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ....

land-department-phuket

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (83000) สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (83000) 0-7621-2103, 0-7621-3646, 0-7621-7051 โทรสาร 0-7621-2953 เบอร์ มท. (822)67954 E- mail Address : phuket@dol.go.th  สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 36 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต...

อสังหาริมทรัพย์ ความหมาย ทางภาษี

1. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 บัญญัติว่า อันว่า “อสังหาริมทรัพย์” ได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน...