เข้าใจว่าได้ร่วมกันซื้อและลงชื่อเจ้าของที่ดินไว้ 3 คน หากต้องการให้มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนคนเดียวก้ต้องให้อีก 2 คนจดทะเบียนโอนให้(ขายหรือให้แล้วแต่กรณี)ในการโอนจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากราคาประเมิน
3.อากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงแล้วแต่ราคาใดสูงกว่า
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 ของราคาประเมินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงแล้วแต่ราคาใดสูงกว่า กรณีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตาม 3
ถ้าเป้นการโอนให้แบบไม่มีค่าตอบแทนระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรสค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจะต่างไป(น้อยลง)สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน โทร 02-2226196

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000
บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

Email: pboss109@gmail.com
Line ID: 15601560pp