เอกสารที่ใช้
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3.ทะเบียนสมรส
4. มรณบัตรของสามี
เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฏกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ได้แก่
ก. การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทำโดย
(1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
(2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
(3) สถานฑูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
(4) สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
ข. เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้
(2) เจ้าหน้าที่นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน โทร 0 2221 9189

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000
บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

Email: pboss109@gmail.com
Line ID: 15601560pp