1.เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจำนอง

กรณีบุคคลธรรมดา

1. โฉนด
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบยินยอมคู่สมรส, ทะเบียนสมรส(กรณีมีคู่สมรส)
4. ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

กรณีนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน)

1. โฉนด
2. หนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล
3. ข้อบังคับของนิติบุคคล
4. บัตรประจำตัว, ทะเบียนบ้าน และตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
5. รายงานการประชุมนิติบุคคล

2.สัญญาจำนอง สำนักงานที่ดินเป็นผู้จัดพิมพ์ แต่ถ้ามีข้อตกลงมากก็สามารถนำมาแนบท้ายได้

3. การจำนองไม่ต้องประเมินราคา

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000
บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

Email: pboss109@gmail.com
Line ID: 15601560pp