ในการจะซื้อที่ดินนั้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบว่าที่ดินที่จะซื้อขายนั้นมีหลักฐานเอกสารสิทธิใด เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และควรติดต่อซื้อขายกับเจ้าของที่ดินโดยตรง

สำหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ  ไม่สามารถจดทะเบียนซื้อขายได้ตามประมวลกฏหมายที่ดิน
หากท่านต้องการซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ(โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ )เมื่อท่านทราบเอกสารหลักฐานเอกสารสิทธิเก่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ท่านสามารถนำหลักฐานดังกล่าวยื่นขอตรวจสอบความถูกต้องได้ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่
ส่วนการเตรียมเอกสาร,ขั้นตอนการจดทะเบียน ท่านสามารถศึกษาได้ในหัวข้อ การติดต่อสำนักงานที่ดิน หัวข้อย่อยตามที่ท่านต้องการศึกษา

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000
บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

Email: pboss109@gmail.com
Line ID: 15601560pp