ช่างรังวัดเอกชน

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 19 โดยมี หลักเกณฑ์สำคัญ คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในขณะนั้น (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มีสิทธิเป็นช่างรังวัดเอกชน) และอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ว่าด้วยคุณวุฒิ คุณสมบัติ และพื้นความรู้ของช่างรังวัดเอกชนที่จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ จากคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ข้อควรทราบ

1) เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนแล้ว ต้องเข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว จึงจะสามารถทำการรังวัด หรือตรวจสอบรับรองผลการรังวัดได้

2) ห้ามสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเกินหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน

3) ต้องปฏิบัติตามมรรยาทช่างรังวัดเอกชนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

4) โทษของการประพฤติผิดมรรยาท มี 3 ประการ คือ

(1) ภาคทัณฑ์

(2) ห้ามทำการเป็นช่างรังวัดเอกชน มีกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี

(3) เพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน