จำนอง”  คือ  สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง  เรียกว่า  ผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้  โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ส่วนขายฝาก” คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด

ฉะนั้น  ข้อแตกต่างที่สำคัญของสัญญาจำนองกับสัญญาขายฝากที่ควรทราบจึง  มีดังนี้

  1.  “จำนอง”  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองไม่โอนไปยังผู้รับจำนอง จึงไม่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ที่จำนองให้ผู้รับจำนอง  แต่  “ขายฝาก”  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากโอนไปยังผู้รับซื้อฝาก  จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก
  2. จำนองไม่ต้องกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน   หากไม่ชำระหนี้   ผู้รับจำนองจะยึดทรัพย์สินที่จำนองมาเป็นของตนไม่ได้ในทันทีจะต้องฟ้องบังคับจำนอง   แต่ขายฝากมีกำหนดเวลาไถ่   ถ้าไม่ไถ่ภายใน กำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้ขายฝากหมดสิทธิ์ที่จะไถ่ทรัพย์นั้นคืนมาเป็นของตน หากตกลงจะคืนที่ดินกันภายหลังครบกำหนดแล้ว  ก็ต้องเป็นเรื่องซื้อขายที่ดินไม่ใช่ไถ่ถอนจากการขายฝากอีก
  3. การจดทะเบียนจำนองเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ  1  จากวงเงินจำนอง  อย่างสูงไม่เกิน  200,000 บาท  ถ้าเป็นการจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่ รัฐมนตรีกำหนด เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ  0.5  ของวงเงินจำนอง  อย่างสูงไม่เกิน  100,000  บาท  และไม่เสียภาษีอากร  แต่สำหรับการจดทะเบียนขายฝากเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ  2  จากราคาประเมินทุนทรัพย์  และเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท รสา กรุ๊ป จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

เร่งด่วน – หลังเลิกงาน โทร 080 288 2000

Email: info@53re.com Line ID: 15601560pp