รู้จัก หน่วยงานจดทะเบียนที่ดินกลาง

งานจดทะเบียนที่ดินกลาง มีภารกิจหน้าที่อะไรบ้าง และสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้าง?

  • รับ คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีโฉนด ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส. 3 ข.) เว้นแต่การจดทะเบียนที่ดินที่ต้องมีการประกาศหรือมีการรังวัด โดยจะดำเนินการ เช่นเดียวกับสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรืออำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
  • รับคำขอตรวจ ค้น ถ่ายเอกสาร คำขอเกี่ยวกับราคาที่ดินทั่วประเทศ
  • รับรองราคาประเมินที่ดินเพื่อนำไปประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ณ สถานีตำรวจ หรือศาล ประกันการศึกษาต่อการเข้าทำงาน หรือนำไปประกอบหลักฐานการกู้ยืมเงิน
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบายปัญหา และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และที่สำนักงานฯ
  • ให้ ส่วนราชการหรือข้าราชการ ขอดูหรือคัดราคาประเมินที่ดินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆเมื่อไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คัดหรือถ่ายและรับรองเอกสาร
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน
ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณกรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศ
หัวหน้างานจดทะเบียนที่ดินกลาง โทร (02) 6221967
ติดต่อสอบถาม โทร (02) 2228199, (02) 2226131-40 ต่อ 232