จ่ายค่าไฟฟ้า หักบัญชีธนาคาร

ไม่ยากอย่างที่คิด ดาว์นโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเตรียม

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  3. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (เอาตัวจริงไปด้วย ครับ)

ติดต่อธนาคาร

  • กรอกแบบให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน ธนาคารจะเก็บเอกสารตามที่แจ้งด้านบน ไว้หนึ่งชุด (ตัวแบบฟอร์ม ธนาคารจะถ่ายสำเนาไว้) แล้วผู้จัดการธนาคารจะลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา แล้วเอกสารทั้งหมดจะส่งคืน เพื่อให้ติดต่อกับการไฟฟ้า

ติดต่อการไฟฟ้า (หลังจากเสร็จจากธนาคาร)

  • นำหลักฐานที่ได้จากธนาคาร ฉบับที่ธนาคาเซ็นต์รับรองแล้ว
  • แนบเอกสารตามที่กล่าวด้านบน

แค่นี้เองครับ ง่ายมาก  หลังจากนั้น การไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ผ่านการตัดบัญชีธนาคาร ในเดือนถัดไป