สำนักงานช่างรังวัดเอกชน

          ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) กำหนดไว้ ดังนี้

1) จัดให้มีผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2) แสดงชื่อ คุณวุฒิ จำนวนของช่างรังวัดเอกชนไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานดังต่อไปนี้

3) มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือรังวัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับนายทะเบียน

(1) กล้องธิโอโดไลท์ สำนักงานละไม่น้อยกว่าสองกล้อง

(2) เทปวัดระยะไม่น้อยกว่าจำนวนช่างรังวัดที่อยู่ในสังกัด

           ข้อควรทราบ

(1) สำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะรับจ้างทำการรังวัดได้เฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และเฉพาะการรังวัดประเภทสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินเท่านั้น

(2) สำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะต้องดำเนินการ โดยมีผู้จัดการซึ่งเป็นช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการแทนสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

(3) เครื่องมือใช้รังวัดจะต้องเป็นเครื่องมือรังวัดที่ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองตามกฎหมาย รวมทั้งผ่านการตรวจสอบเครื่องมือ ตามที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนด อย่างน้อยสองปีต่อครั้ง

(4) ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนต้องตั้งตามสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานฯ จะย้ายต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ฝ่าฝืนมีความผิด และมีโทษตาม มาตรา 70

(5) ห้ามรับช่างรังวัดเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดและมีโทษตาม มาตรา 71

(6) ห้ามโอนงาน หรือมอบหมายงานรังวัด ให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนอื่นทำการแทน เว้นแต่ เป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน (มาตรา47) ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามมาตรา 43(2)